Viešosios įstaigos (VŠĮ) steigimas

Viešoji įstaiga (VšĮ) – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. VšĮ turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. VšĮ neleidžiama gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta įstatuose, o lėšas, gautas kaip paramą VšĮ naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems tikslams.

VšĮ steigėjai gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę VšĮ steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. VšĮ steigėjai, nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais. VšĮ dalininkas turi teisę įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė.

VšĮ turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − vadovą. VšĮ įstatuose gali būti numatytas ir kolegialus valdymo organas. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi VšĮ dalininkai, vienas dalininkas susirinkime turi vieną balsą, jei VšĮ įstatuose nenustatyta kitaip.

VšĮ steigimo terminas:

Dirbame greitai ir profesionaliai. Laiku gavę visus reikiamus duomenis, VšĮ įsteigiame per 3-5 darbo dienas.

VšĮ steigimo išlaidos:

* 107 Lt/30,99 € Registrų centro mokestis;

* apie 220 Lt/63,72 € notarų mokestis; *

* 450 Lt/130,33 € steigimo dokumentų paruošimas (mūsų paslaugos);

* 56 Lt/16,22 € laikinojo VšĮ vardo rezervavimas Registrų centre;

* 50 Lt/14,48 € antspaudo gamyba;

IŠ VISO: apie 883 Lt/255,73 €*

*Notaro mokestį galime sutaupyti, jei steigėjas (ar vienas jų turi elektroninį parašą arba naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelę su parašo slaptažodžiais, kurie išduodami kartu su kortele).

Šiuo metu siūlome įsigyti nemokamai jau parengtų darbui įmonių (viešųjų įstaigų), su kuriomis galėtumėte darbą pradėti iš karto. Jokių notarinių ir panašių mokesčių. Tai naujos 1-2 mėnesio senumo įmonės, kurios nėra vykdžiusios jokios veiklos. Taip pat galime įsteigti įmonę su Jūsų pasirinktu pavadinimu. Įmonę sudaro:

  • suformuotas dalininkų įnašas,
  • įmonės registracijos adresas,
  • įstatai,
  • steigimo aktas,
  • įmonės antspaudas,
  • banko sąskaita.

Jei įmonę nusprendėte įsiregistruoti patys, galime pasiūlyti įsigyti leidimą įmonės priregistravimui Vilniuje arba Klaipėdoje, kaina 300 Lt/86,87 €.

VšĮ steigimo dokumentų parengimui reikalingi tokie duomenys:

Steigėjų (dalininkų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios. vietos adresas). Jei steigėjas yra juridinis asmuo – reikalingas įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus, atstovaujančio įmonę, vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

Būsimos VšĮ direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);

Būsimos VšĮ pavadinimas;

Būsimos VšĮ tikslus buveinės adresas. Reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas VšĮ buveinei:

Jei savininkas yra fizinis asmuo – reikia notariškai patvirtinto sutikimo;

Jei juridinis asmuo – direktoriaus pasirašyto ir antspauduoto sutikimo;

Jei patalpos yra įkeistos, reikia gauti banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimą;

Informacija, kokia tikslia ūkine-komercine veikla užsiims VšĮ (įstatuose rašomas baigtinis veiklų sąrašas);

Informacija apie numatomus valdymo organus (vienasmenis (VšĮ vadovas) ir/ar kolegialus).

Taupydami steigėjų laiką, mes:

Parengiame VšĮ steigimo sutartį / aktą;

Parengiame VšĮ įstatus;

Parengiame steigiamąjį VšĮ susirinkimo protokolą / sprendimą;

Pagal visus reikalavimus užpildome Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamų prašymų (JAR) formas;

Rezervuojame Jūsų pasirinktą VšĮ pavadinimą Registrų centre (Registrų centrui pateikiame JAR-5 formą pavadinimo rezervavimui bei atsiimame Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimą apie laikiną pavadinimo įtraukimą į Juridinių asmenų registrą);

Pristatome notarams reikiamus VšĮ steigimo dokumentus bei suderiname su notarais jų patvirtinimo laiką;

Notarų patvirtintus steigimo dokumentus pateikiame Registrų Centrui;

Atsiimame įregistruotos VšĮ registracijos pažymėjimą bei įstatus iš Registrų Centro;

Po VšĮ įregistravimo, paruošiame reikiamus dokumentus antspaudo gamybai.

VšĮ steigėjas (-ai) turi:

Iš anksto suderintu ir visiems patogiu laiku atvykti pas notarus pasirašyti VšĮ steigimo dokumentus;

Po VšĮ įregistravimo atsiimti paruoštą segtuvą su visais VšĮ steigimo dokumentais.