UAB steigimas

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas pelno siekimas savo pasirinkimu vykdant įstatymų nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą. UAB steigėjais gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys.

UAB įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi įsigiję UAB akcijų vadinami akcininkais. Akcininkų skaičius turi būti ne didesnis nei 250. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios akcijos. UAB akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei įstatymai nenustato kitaip.

UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2500 eurų. Įstatinis kapitalas gali būti formuojamas tiek pinigais tiek nepiniginiais įnašais, tačiau piniginių įnašų suma negali būti mažesnė nei 2500 eurų.

UAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − vadovą. Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas − stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas − valdyba.

UAB steigimo terminas:

Dirbame greitai ir profesionaliai. Laiku gavę visus reikiamus duomenis, UAB įsteigiame per 3 darbo dienas:

UAB steigimo išlaidos:

* 20 € Laikinojo UAB vardo rezervavimas Registrų centre;
* 55 € Registrų centro mokestis;
* 140 €  notarų mokestis; *
* 70 € steigimo dokumentų paruošimas ir tvarkymas (mūsų paslaugos); **
* 15 € antspaudo gamyba.

IŠ VISO: 300 eurų**

*Notaro mokestį galime sutaupyti, jei steigėjas (ar vienas jų) turi elektroninį parašą arba naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelę su parašo slaptažodžiais, kurie išduodami kartu su kortele.

**Mūsų paslaugų kaina gali priklausyti nuo mūsų atliekamų paslaugų apimties, steigiamos įmonės niuansų, akcininkų skaičiaus, pilietybės ir kt.

Šiuo metu siūlome įsigyti jau parengtų darbui įmonių (uždarųjų akcinių bendrovių), su kuriomis galėtumėte darbą pradėti iš karto. Jokių notarinių ir panašių mokesčių. Tai naujos 1-3 mėnesių “senumo” įmonės, kurios nėra vykdžiusios jokios veiklos. Taip pat galime įsteigti įmonę su Jūsų pasirinktu pavadinimu. Įmonę sudaro:

  • suformuotas įstatinis kapitalas,
  • įmonės registracijos adresas,
  • įstatai,
  • steigimo aktas,
  • įmonės antspaudas,
  • banko sąskaita.
Įsteigtos įmonės kaina 400 eurų + registrų centro ir notaro paslaugos už įmonės perregistravimą kitų akcininkų vardu (apie 50 eurų).

Jei įmonę nusprendėte įsiregistruoti patys, galime suteikti įmonės buveinės adresą 1 metų laikotarpiui Vilniuje arba Klaipėdoje, kaina 30 €.

Steigimo dokumentų parengimui reikalingi tokie duomenys:

* Steigėjų (akcininkų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Jei steigėjas yra juridinis asmuo – reikalingas įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus, atstovaujančio įmonę vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
* Būsimos UAB direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
* Būsimos UAB pavadinimas;
* Būsimos UAB tikslus buveinės adresas (būtina kartu nurodyti UAB buveinės patalpų unikalų numerį nekilnojamojo turto registre, pagal nekilnojamojo turto registro išrašą). Reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas UAB buveinei:
* Jei savininkas yra fizinis asmuo – reikia notariškai patvirtinto sutikimo;
* Jei juridinis asmuo – direktoriaus pasirašyto ir antspauduoto sutikimo;
* Jei patalpos yra įkeistos, reikia gauti banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, leidimą;
* Informacija, kokiais procentais bus valdomos akcijos;
* Informacija, kokia tikslia ūkine-komercine veikla užsiims UAB;
* Informacija apie numatomus valdymo organus (vienasmenis (t.y. direktorius) ir / ar kolegialus (t.y. valdyba));

* Numatomas UAB įstatinio kapitalo dydis (minimalus UAB įstatinio kapitalo dydis – 2500 Eur.);

* Nominali akcijų vertė.

Taupydami steigėjų laiką, mes:

* Parengiame UAB steigimo sutartis / aktus (šio dokumento Jums reikės atidarant kaupiamąją sąskaitą pasirinktame banke);

* Parengiame UAB įstatus;

* Parengiame steigiamąjį UAB akcininkų susirinkimo protokolą / sprendimą;

* Pagal visus reikalavimus užpildome Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamų prašymų (JAR) formas;

* Rezervuojame Jūsų pasirinktą UAB pavadinimą Registrų centre (Registrų centrui pateikiame JAR-5 formą pavadinimo rezervavimui bei atsiimame Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimą apie laikiną pavadinimo įtraukimą į Juridinių asmenų registrą);

* Suderiname su notarais UAB steigimo dokumentų patvirtinimo laiką;

* Pristatome notarams reikiamus UAB steigimo dokumentus;

* Notaro patvirtintus steigimo dokumentus pateikiame Registrų Centrui;

* Atsiimame įregistruotos UAB registracijos pažymėjimą bei įstatus iš Registrų Centro;

UAB Steigėjas (-ai) turi:

* Atidaryti kaupiamąją sąskaitą pasirinktame banke (suformuoti UAB įstatinį kapitalą) ir pasiimti banko pažymą.

* Iš anksto suderintu ir visiems patogiu laiku atvykti pas notarą pasirašyti UAB steigimo dokumentų.

* Po UAB įregistravimo pasiimti paruošto segtuvo su visais UAB steigimo dokumentais.

Paslaugas teikti galime ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje.

Kontaktai: info@teisescentras.lt


Tel. +370
 652 15018