Reorganizavimas

Juridinio asmens reorganizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, atskirų teisinių formų juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai. LR CK 2.95 str. 2 dalis reorganizavimą apibrėžia kaip juridinio asmens pabaigą be likvidavimo procedūros.Sprendimą reorganizuoti juridinį asmenį priima juridinio asmens dalyviai arba teismas įstatymų nustatytais atvejais.

Reorganizavimas gali būti atliekamas dviem būdais:  jungimo ir skaidymo.  Galimi juridinių asmenų jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas:
Prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens.
Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį.
Galimi juridinių asmenų skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas:
Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.
Padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

Atskirų juridinių asmenų reorganizavimo ypatumus gali nustatyti įstatymai, reglamentuojantys atskiras juridinių asmenų teisines formas.
LR CK 2.98 str. Numato, kad reorganizavime gali dalyvauti tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių atskiras juridinių asmenų teisines formas, nustatytas išimtis.