Įstatų keitimas dėl euro įvedimo ir kt. priežasčių

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė LR akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. Šis įstatymas nustato akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų, įskaitant konvertuojamąsias obligacijas, nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais bei šių bendrovių įstatų keitimo procedūras.

Teikiame pagalbą keičiant įstatus tiek elektroniniu būdu, tiek per notarą.

Paslaugos kaina įskaitant visas išlaidas:

1) keičiant įstatus elektroniniu būdu (įstatams įregistruotiems po 2010-01-05): 70 eurų +PVM

2) keičiant įstatus per notarą (įstatams įregistruotiems iki 2010-01-05): 200 eurų + PVM

Atliekame įstatų keitimą ir dėl kitų priežąsčių (atnaujinant, keičiant sąlygas ir t.t.), tuo pačiu konvertuojant ir įstatinį kapitalą į eurus.

Vertybinių popierių nominalios vertės išraiška keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis. Akcijų nominali vertė gali būti išreikšta eurais euro centų tikslumu.
Akcijos nominali vertė keičiama taip: bendra tos pačios klasės ir nominaliosios vertės išleistų vertybinių popierių nominalioji vertė litais dalijama iš perskaičiavimo kurso ir iš išleistų tos klasės ir nominalios vertės vertybinių popierių skaičiaus. Gauta reikšmė apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio.
Pvz.:
  1. Bendrovė yra išleidusi vienos klasės akcijas: įstatinis kapitalas 15 000 Lt, padalintas į 300 paprastųjų vardinių 50 Lt nominalios vertės akcijų.

Perskaičiavimas į eurus:
Paprastosios vardinės akcijos nominali vertė – 300 x 50 : 3,45280 : 300 = 14,481 = 14,48 Eur;
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius – 300 vnt.;
Įstatinio kapitalo dydis – 14,48 x 300 = 4 344 Eur.

2.  Bendrovė yra išleidusi dviejų klasių akcijas: įstatinis kapitalas 24 000 Lt, padalintas į 160 paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės akcijų ir 40 privilegijuotųjų vardinių 200 Lt nominalios vertės akcijų.

Perskaičiavimas į eurus:
Paprastosios vardinės akcijos nominali vertė – 160 x 100 : 3,45280 : 160 = 28,962001 = 28,96 Eur;
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius – 160 vnt.;
Privilegijuotosios vardinės akcijos nominali vertė – 40 x 200 : 3,45280: 40 = 57,924002 = 57,92 Eur;
Privilegijuotųjų vardinių akcijų skaičius – 40 vnt.;
Įstatinio kapitalo dydis – 28,96 x 160 + 57,92 x 40 = 4 633,6 + 2 316,8 = 6 950,4 Eur.

Žemiau pateikiama informaciją apie aktualiausias įstatymo nuostatas.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus bendrąją Europos Sąjungos valiutą – eurą, įsigalijo teisės aktų pakeitimai, susiję su euro įvedimu. Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentuose nurodytų vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių vertė turi būti išreikšta eurais:
  • Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės įstatuose nurodytas bendrovės įstatinio kapitalo dydis ir akcijos nominali vertė turi būti išreikšti eurais.
  • Žemės ūkio bendrovės įstatuose nustatytas minimalus pajinio įnašo dydis ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) ar jų sąjungos įstatuose nustatyti minimalaus ir maksimalaus pajaus ir stojamojo mokesčio dydžiai turi būti išreikšti eurais.
  • Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsteigtos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės nuo euro įvedimo dienos per dvejų metų pereinamąjį laikotarpį turi pakeisti savo įstatus.
    Pakeisti bendrovių įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d.
    Žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) ar jų sąjungos turi pakeistus įstatus nustatyta tvarka įregistruoti Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip per vienus kalendorinius metus nuo euro įvedimo dienos, t.y. iki 2015 m. gruodžio 31d. 

Akcijų ir obligacijų nominalios vertės perskaičiavimas į eurus

Įstatymas nurodo, kad bendrovių akcijų ir obligacijų nominali vertė iš litų į eurus bus keičiama vadovaujantis LR euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis. Remiantis šiomis nuostatomis, bendrovių, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., akcijos ir obligacijos turės būti perskaičiuojamos iš litų į eurus pagal 3,45280 LTL už 1 EUR kursą. Perskaičiuojant akcijos nominalią vertę tos pačios klasės ir nominalios vertės akcijų nominalių verčių suma litais turės būti dalijama iš 3,45280, o gauta suma dalijama iš akcijų skaičiaus. Gauta akcijos nominali vertė turės būti apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio. Tuo tarpu įstatinio kapitalo dydžio eurais apskaičiavimas galės būti atliekamas padauginus gautą nominalią akcijos vertę eurais iš akcijų skaičiaus. Perskaičiuojant apvalinimas turės būti atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles, t.y. jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.

Po perskaičiavimo akcijų nominali vertė ir bendrovės įstatinis kapitalas turės būti išreikštas eurais euro cento tikslumu. Įstatymas taip pat nurodo, kad dėl perskaičiavimo ir suapvalinimo susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis nebus laikomas įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu, o turės būti registruojamas apskaitoje kaip pajamos, jeigu pokytis bus neigiamas, arba sąnaudos, jeigu pokytis bus teigiamas.

Bendrovės įstatų keitimas

Perskaičiuoti įstatuose nurodytą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę į eurus bei pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui atitinkamai pakeistus įstatus bendrovė galės iki 2016 m. gruodžio 31 d. Įstatymas numato, kad sprendimas pakeisti įstatus dėl įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo bei akcijų nominalios vertės perskaičiavimo į eurus turės būti priimtas visuotinio akcininkų susirinkimo. Šis sprendimas bus laikomas priimtu, jeigu už jį bus gauta daugiau susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų už negu prieš.

Jeigu bendrovėje yra daugiau nei vienas akcininkas, po pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre, bendrovė turės sudaryti naują akcininkų sąrašą ir pateikti duomenis apie akcininkams priklausančias akcijas Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui. Taip pat, kai bendrovės akcijos nematerialios, bendrovė turės atlikti įrašų vertybinių popierių sąskaitose pakeitimus, susijusius su akcijų nominalios vertės perskaičiavimu į eurus, jeigu bendrovė vertybinių popierių sąskaitas tvarko pati. Jei bendrovės akcijos yra materialios, ji turės atlikti atitinkamus akcininkų registravimo žurnalo pakeitimus, susijusius su akcijų nominalios vertės perskaičiavimu į eurus, bei akcininko reikalavimu pakeisti materialias akcijas į naujas ar išduoti naujus akcijų sertifikatus, kuriuose akcijų nominali vertė būtų išreikšta eurais.

Akcininkų teisės ir pareigos

Įstatymas įtvirtina, kad akcijų nominalios vertės perskaičiavimas iš litų į eurus neturės įtakos akcininkų turimoms teisėms ir pareigoms. Įstatinio kapitalo bei akcijų nominalios vertės perskaičiavimas taip pat neturės įtakos ir akcininkų teisei balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose pagal akcijų suteikiamas teises.