Komandiruotės užsienyje

Reglamentuoja apmokestinimo, mokesčių mokėjimo, jų rinkimo klausimus, asmeninių ir įmonių finansų valdymą

Komandiruotės užsienyje

Standartinė Andrius » 2008-04-20 20:32

Paveikslėlis

Dalė Kerėžienė
Auditorė

Atlikdami finansinės atskaitomybės auditą ar tikrindami ES finansuojamų projektų patirtas išlaidas, pastebime, kad vertinant komandiruočių išlaidas, padarytas užsienio valiuta, ir jas registruojant apskaitoje, pasitaiko netikslumų. Todėl šiame straipsnyje aptarsime, kokiais kriterijais reikėtų vadovautis, sprendžiant, koks išvykimas laikomas komandiruote, kaip turėtų būti įforminamas išvykimas iš darbo vietos ir kaip įvertinamos komandiruotės išlaidos.


Komandiruotė ir jos įforminimas

Komandiruote yra laikoma:
1) teisės aktų nustatyta tvarka įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos vieneto administracijos vadovo (ar jo įgalioto asmens) arba individualios įmonės savininko siuntimu atlikti darbo funkcijas, tarnybinį pavedimą ar tobulinti kvalifikaciją. Tais atvejais, kai darbuotojas iš nuolatinės darbo vietos komandiruojamas laikinai dirbti užsienio valstybėje, tai nustatant, ar toks darbuotojo išvykimas yra laikomas komandiruote, reikia atsižvelgti į tai, ar toks darbuotojo išsiuntimas dirbti užsienio valstybėje yra susijęs su darbo funkcijų atlikimu;
2) individualios įmonės savininko ir ūkinės bendrijos tikrojo nario, kurio darbo ir apmokėjimo už darbą tvarka nustatyta bendrosios jungtinės veiklos sutartyje, išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijas;
3) pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ nuostatas sudaryto specialiojo derybų komiteto, Europos bendrovės darbo tarybos ir Europos bendrovės darbo tarybos komiteto narių išvykimas dalyvauti šio specialiojo derybų komiteto, Europos bendrovės darbo tarybos arba Europos bendrovės darbo tarybos komiteto posėdžiuose.

Kuo įforminamas siuntimas į komandiruotę? Siuntimas į komandiruotę, išskyrus specialųjį derybų komitetą, Europos bendrovės darbo tarybą ir Europos bendrovės darbo tarybos komitetą, įforminamas vieneto administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu) arba individualios įmonės savininko įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodyta: komandiruotės tikslas, vieta (vietos), trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė) ir vieneto numatomos apmokėti išlaidų rūšys, ar mokami dienpinigiai, avanso dydis ir pan. Specialiojo derybų komiteto, Europos bendrovės darbo tarybos ir Europos bendrovės darbo tarybos komiteto –narių komandiruotės įforminamos atitinkamų organų patvirtintu sprendimu.

Komandiruote į užsienį nelaikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų į užsienį, jei jis vienoje vietoje užsienyje būna ilgiau kaip 183 dienas, išskyrus atvejus, kai darbuotojo darbas yra susijęs su važinėjimu arba yra kilnojamasis ar pakaitinis (pamaininis). Šis (183 dienų) laikotarpis siejamas su įmonės darbuotojo kiekvieno išvykimo į užsienį atlikti darbo funkcijas ar tarnybinį pavedimą trukme. Sąvoka ,,vienoje vietoje užsienyje“ suprantama kaip viena užsienio valstybė.

Pavyzdys
Darbuotojas siunčiamas 190 dienų į Italiją. Italijos dienpinigių norma – 190 Lt, kelionės, nakvynės Italijoje išlaidos – 10 000 Lt. Darbuotojas už 190 dienų turėtų gauti 36 100 Lt dienpinigių. Tačiau komandiruote į užsienį nelaikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų į užsienį, jei jis vienoje vietoje užsienyje būna ilgiau kaip 183 dienas, todėl visi dienpinigiai (už 190 dienų), kelionės bei nakvynės išlaidos (apskaičiuojant pelno mokestį) bus priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams. Tačiau apskaitoje patirtos išlaidos bus registruojamos kaip komandiruotės išlaidos. Vadinasi, tinkamas komandiruotės įforminimas – labai svarbus momentas.

Komandiruotės išlaidų rūšys

Darbuotojams, vykstantiems komandiruotėn į užsienį, turi būti išmokami dienpinigiai. Jie gali būti išmokami avansu arba darbuotojui sugrįžus iš komandiruotės. Jeigu vykstančiam į komandiruotę darbuotojui buvo išmokėtas avansas užsienio valiuta, jis apskaitoje įvertinamas avanso išdavimo dienos oficialiu valiutos kursu ir atspindimas balanso sąskaitoje Kitos gautinos sumos ir buhalterinėje sąskaitoje 2431 Atskaitingų asmenų skolos. Dienpinigių sąnaudos įvertinamos išvykimo į komandiruotę dieną galiojusiu valiutos kursu. Be to, darbuotojams, vykstantiems į užsienio komandiruotes, kompensuojamos ir tiesiogiai su komandiruote susijusios išlaidos, kurias taip pat reikėtų vertinti išvykimo į komandiruotę dieną galiojusiu valiutos kursu. Tokių išlaidų pavyzdžiai gali būti:
• gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
• kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje transporto išlaidos;
• dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos;
• vykstančiojo į užsienį darbuotojo kelionių draudimas;
• mokėjimas už kelius, transporto priemonės draudimo išlaidos;
• komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos;
• ryšių paslaugų išlaidos;
• vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos;
• valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos, kai ši valiuta skirta komandiruotės išlaidoms apmokėti.

Toliau panagrinėsime, kaip užsienio komandiruotės išlaidos turėtų būti įvertinamos ir registruojamos apskaitoje, vadovaujantis Verslo apskaitos standartais ir atsižvelgiant į mokestinius aspektus.

Komandiruočių išlaidų užsienio valiuta registravimas apskaitoje

Pagal 22-ojo verslo apskaitos standarto ,,Valiutinių operacijų apskaita“ 6 punkto nuostatas komandiruotės išlaidos užsienio valiuta apskaitoje registruojamos taikant išvykimo į komandiruotę dieną galiojusį valiutos kursą. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, vadovaujamasi ta pačia nuostata.

Pavyzdys
Įmonės direktoriaus 2007 m. spalio 12 d. įsakymu įmonės darbuotojas siunčiamas į komandiruotę penkioms dienoms dalyvauti spalio 15–19 dienomis Rygoje vykstančioje parodoje. Įsakyme nurodyta, kad išmokamas avansas komandiruotės išlaidoms padengti ir kad dengiamos apgyvendinimo ir kitos su komandiruote susijusios išlaidos. Vykstama įmonės automobiliu. 7 000 Lt avansas pervestas į įmonės vardu išduotą mokėjimo kortelę.

D 2431 Atskaitingų asmenų skolos 7 000 Lt
K 271 Atsiskaitomoji sąskaita banke 7 000 Lt

2007 m. spalio 22 d. darbuotojas pateikė avansinę apyskaitą ir komandiruotės išlaidas pagrindžiančius dokumentus:
• apgyvendinimo viešbutyje sąskaitą – 1 000 Latvijos latų (LVL);
• kuro pirkimo dokumentus – 70 Latvijos latų (LVL);
• parodos dalyvio mokesčio dokumentus – 300 Latvijos latų (LVL);
• mokesčio už kelius dokumentus – 10 Latvijos latų (LVL);
• kelionių draudimo dokumentus – 10 Latvijos latų (LVL).
Komandiruotėje patirtos išlaidos įvertinamos išvykimo į komandiruotę dieną galiojusiu kursu (žr. 1 lentelę). Atskaitingas asmuo už viską atsiskaitė mokėjimo kortele. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos 2006-03-06 raštą Nr. (18.10-31-1)-R-1830 tuo atveju, kai komandiruojamam darbuotojui avansas nėra išduodamas, o darbuotojas komandiruotės išlaidas apmoka vieneto vardu išduota banko kortele, tai vieneto lėšomis užsienio valiuta sumokėtos komandiruotės išlaidos gali būti neperskaičiuojamos pagal išvykimo dienos kursą. Tuo pačiu principu galima vadovautis ir registruojant įrašus apskaitoje.

Paveikslėlis
Paveikslėlis
* Kursas sąlyginis.

Iš lentelės duomenų matyti, kad išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra skirtingų datų ir kad mokėjimo dieną valiutos kursas buvo skirtingas, tačiau komandiruotės išlaidas įvertinsime spalio 15 d., t. y. išvykimo į komandiruotę dieną galiojusiu kursu (4,9248).

D 61186 Komandiruočių sąnaudos 6 845,48 Lt
K 2431 Atskaitingų asmenų skolos 6 845,48 Lt

Kadangi avansas pervestas į mokėjimo kortelę litais, mokant kita valiuta, bankas litus konvertuoja į reikiamą valiutą. Šiuo atveju bankas taiko savo komercinį (lato pardavimo) kursą, kuris visada skirsis nuo oficialaus. Bankai parduoda valiutą didesniu kursu nei skelbiamas oficialus valiutos kuras, todėl nuo kortelės nurašoma suma litais dažniausiai bus didesnė nei įvertinus komandiruotės išlaidas buvusiu oficialiu kursu išvykimo į komandiruotę dieną. Už valiutos konvertavimą bankas pasiima komisinį mokestį. Registruojamas banko komisinis mokestis (6856,95 Lt – 6 845,48 Lt = 11,47 Lt):

D 61188 Kitos įvairios bendrosios sąnaudos 11,47 Lt
K 2431 Atskaitingų asmenų skolos 11,47 Lt

Registruojami dienpinigiai (viena diena Rygoje – 112 Lt, 5 d. × 112 Lt = 560 Lt):

D 61185 Dienpinigių sąnaudos 560 Lt
K 2431 Atskaitingų asmenų skolos 560 Lt

Visos patirtos komandiruotės išlaidos – 7 416,95 Lt, išmokėtas avansas – 7 000 Lt, atskaitingam asmeniui pervedama likusi suma – 416,95 Lt:

D 2431 Atskaitingų asmenų skolos 416,95 Lt
K 271 Atsiskaitomoji sąskaita banke 416,95 Lt

Užsienio komandiruotėje įsigyto turto registravimas apskaitoje

Panagrinėkime pavyzdį, kai išmokamas avansas valiuta ir komandiruotės metu įsigyjama turto. Avanso išmokėjimas užsienio valiuta apskaitoje yra įvertinamas komandiruotės avanso išmokėjimo dienos valiutos kursu.

Komandiruotės metu pirktos prekės yra skirtos perparduoti, jos apskaitomos ne kaip komandiruotės išlaidos, o kaip atsargų pirkimas. Prekės pajamuojamos, taikant jų pirkimo dienos valiutos kursą (žr. 2 lentelę).

Pavyzdys
įmonės direktoriaus 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu darbuotojas siunčiamas į komandiruotę Turkijoje trims dienoms dalyvauti lapkričio 7–10 dienomis vykstančioje parodoje ir įsigyti parodoje parduodamų prekių. Įsakyme nurodyta, kad išmokamas avansas komandiruotės išlaidoms padengti ir prekėms pirkti. 10 000 Turkijos lirų (TRY) avansas (8 000 TRY – prekėms pirkti, 2 000 TRY – komandiruotės išlaidoms padengti (2007 11 06 TRY = 2,0032 Lt)) buvo pervestas atskaitingam asmeniui į mokėjimo kortelę lapkričio 6 d.:

D 24311 Atskaitingų asmenų skolos (avansas prekėms pirkti) (8 000 TRY × 2,0032 Lt) 16 025,60 Lt
D 24312 Atskaitingų asmenų skolos (avansas komandiruotės išlaidoms padengti) (2 000 TRY × 2,0032 Lt) 4 006,40 Lt
K 2712 Atsiskaitomoji sąskaita valiuta (10 000 TRY × 2,0032 Lt) 20 032 Lt

Lapkričio 6 d. registruojamas Turkijos liromis išduotas avansas. Jis įvertinamas lapkričio 6 d. buvusiu oficialiu valiutos kursu. Pagal įmonės apskaitos politiką avansas, išduotas prekėms pirkti ir komandiruotės išlaidoms padengti, registruojamas atskirose subsąskaitose.

Prekės pirktos parodos metu, lapkričio 10 d., ir tą pačią dieną išgabentos į Lietuvą. Nuosavybė pereina prekes nupirkus, t. y. 2007 m. lapkričio 10 d. Grįžęs iš komandiruotės, darbuotojas pateikė prekių pirkimo ir komandiruotės išlaidų dokumentus. Komandiruotės metu buvo išgryninta 570 Turkijos lirų. Už išgryninimą bankas nuskaitė komisinį mokestį – 4 TRY.

Paveikslėlis
Paveikslėlis
Prekių pirkimas registruojamas 2007 m. lapkričio 10 d. kursu. Jos įkainojamos pagal 2007 m. lapkričio 10 d. galiojusį oficialų Turkijos liros ir lito kursą.

D 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti 12 025,80 Lt
K 24311 Atskaitingų asmenų skolos (avansas prekėms pirkti)
12 025,80 Lt

Tuo pačiu kursu įkainojamos ir transporto paslaugos. Pagal įmonės apskaitos politiką transporto paslaugos įtraukiamos į prekių įsigijimo savikainą.

D 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti 4 008,60 Lt
K 24311 Atskaitingų asmenų skolos 4 008,60 Lt

Kadangi už prekes atsiskaityta, skolos tiekėjams nebelieka ir sumažėja išduotas avansas. Susidaro valiutos kursų skirtumai tarp lapkričio 7 d. buvusio oficialaus kurso, kuomet išduotas avansas, ir lapkričio 10 d., perkant prekes, buvusio kurso:

D 24311 Atskaitingų asmenų skolos (avansas prekėms pirkti)
8,80 Lt
K 536 Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 8,80 Lt

Apskaitoje registruojamos patirtos komandiruotės sąnaudos:

D 61186 Komandiruočių sąnaudos 2 629,31 Lt
K 24312 Atskaitingų asmenų skolos (avansas komandiruotės išlaidoms padengti) 2 629,31 Lt

Registruojami dienpinigiai (viena diena Turkijoje – 108 Lt, 4 d. × 108 Lt = 215,89 TRY):

D 61185 Dienpinigių sąnaudos 432 Lt
K 24312 Atskaitingų asmenų skolos (avansas komandiruotės išlaidoms padengti)
432 Lt

Lapkričio 11 d., kai liros ir lito kursas buvo 2,0038, buvo grąžintas likęs avansas – 470,11 TRY:

D 272 Kasa (valiuta) 942,01 Lt
K 24312 Atskaitingų asmenų skolos (avansas komandiruotės išlaidoms padengti) 942,01 Lt

D 636 Neigiama valiutos kurso įtaka 3,08 Lt
K 24312 Atskaitingų asmenų skolos (avansas komandiruotės išlaidoms padengti) 3,08 Lt

Užsienio komandiruotei išduoto avanso perkainojimas

Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valiutiniai straipsniai turi būti perkainojami. Gali pasitaikyti atvejų, kai išduotas komandiruotės avansas taip pat taps valiutiniu straipsniu ir turės būti perkainotas.

Pavyzdys
Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. 2007 m. gruodžio mėn. 20 d. išduotas 2 500 JAV dolerių avansas komandiruotei. 2008 m. sausio 7 d. paaiškėjo, kad komandiruotė neįvyks, ir avansas buvo grąžintas ta pačia valiuta. JAV doleriais išduotas avansas, sudarant finansinę atskaitomybę, turi būti perkainojamas finansinės atskaitomybės sudarymo dienos, t. y. 2007 12 31, duomenimis. Šiuo atveju perkainojimas svarbus dėl to, kad pobalansinių įvykių laikotarpiu (iki atskaitomybės patvirtinimo) paaiškėja, jog pradžioje nevaliutiniu straipsniu laikyta suma (tikintis, kad ji bus išleista komandiruotėje) turės būti grąžinta valiuta. Todėl ji tampa valiutiniu straipsniu, kuris, kaip ir kitos valiuta gautinos bei mokėtinos sumos, turi būti perkainotas.

Pagal 22-ojo verslo apskaitos standarto ,,Valiutinių operacijų apskaita“ nuostatas valiutiniai straipsniai yra pinigai ir kitas finansinis turtas užsienio valiuta bei finansiniai įsipareigojimai, pagal kuriuos bus gauta ar sumokėta fiksuota arba aiškiai nustatoma užsienio valiutos suma. Valiutiniai straipsniai balanse turi būti įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta, taikant balanso datos valiutos kursą.

Jeigu komandiruotė įvyktų, avansas būtų išduotas prekėms pirkti ar komandiruotės išlaidoms padengti. Tokiu atveju išduoto avanso perkainoti nereikėtų, nes išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas (nors avansas išduotas atskaitingam asmeniui) valiutiniams straipsniams nepriskiriami, todėl balanse turėtų būti įvertinami ne balanso datos finansinės atskaitomybės valiutos kursu, bet avanso išdavimo dienos kursu.

Sprendžiant, ar būtina perkainoti komandiruotės avansus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, reikia atsižvelgti į numatytos komandiruotės tikimybę bei perkainojimo reikšmingumą.
Vartotojo avataras
Andrius
Administratorius
 
Pranešimai: 10682
Užsiregistravo: 2006-07-26 06:45
Miestas: Vilnius

Standartinė Tess » 2010-03-17 18:06

Viskas gražiai surašyta :D

O ką daryti, jeigu įmonė registruota LT, o visi dirba Švedijoje, darbas sezoninis, tai buna ten nuo 3 iki 6 mėn.
Sodra pasakė, kad mokesčius privalome mokėti ten.
VMI pasiūntė į buhalteriją :lol: Tai kur tadum mokėti GPM? :roll:

Reikia reglamentus paskaityti.
Vartotojo avataras
Tess
Administratorius
 
Pranešimai: 2109
Užsiregistravo: 2006-07-26 18:24
Miestas: Vilnius

Standartinė Andrius » 2010-03-17 18:22

Oi čia su tokiais sunku... pas mus tai moka čia Sodrą, o PVM Danijoj:)
Vartotojo avataras
Andrius
Administratorius
 
Pranešimai: 10682
Užsiregistravo: 2006-07-26 06:45
Miestas: Vilnius

Standartinė Tess » 2010-03-17 18:28

Rytoj eis vadovas konsultuotis su VMI teisininku.
O man reikia surašyti užklausą šiuo klausimu ir išsūsti jiems. :?
Vartotojo avataras
Tess
Administratorius
 
Pranešimai: 2109
Užsiregistravo: 2006-07-26 18:24
Miestas: Vilnius

Standartinė originalas11 » 2011-07-19 13:09

Tai reikėjo parašyt VMI, man praeitą kartą padėjo :)
Vartotojo avataras
originalas11
 


Grįžti į Finansų ir mokesčių teisė, finansų valdymas, buhalterinė apskaita

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

cron