VMI atsakymai į populiariausius klausimus dėl PVM

 1. Įmonė pardavė medieną Lietuvoje (pirkėjas – PVM mokėtojas). Parduodama PVM sąskaitoje faktūroje nurodė PVM įstatymo 96 str. 1 dalį, t.y. PVM išskaito ir sumoka pirkėjas. Į kuriuos PVM deklaracijos laukelius šį sandorį turi įtraukti:
 2. a) Pardavėjas?
 3. b) Pirkėjas?

 

 1. a) Pardavėjas, patiekęs medieną kitam PVM mokėtojui Lietuvoje (pritaikęs PVM įstatymo 96 straipsnį), šių patiektų prekių apmokestinamąją vertę (sumą be PVM) turi įtraukti tik į deklaracijos 12 laukelį. PVM sąskaitoje faktūroje išskirtos PVM sumos pardavėjas nedeklaruoja jokiame laukelyje.
 2. b) Pirkėjas, kuriam yra prievolė priskaičiuoti pardavimo PVM už įsigytą medieną pagal PVM įstatymo 96 straipsnį, gautoje PVM sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą pildydamas PVM deklaraciją turi pridėti prie

o         33 laukelio („Pardavimo PVM (96 str. nustatytais atvejais)“);

o         25 laukelio („Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“);

o         35 laukelio („Atskaitomas PVM“), jei įsigytos prekės yra skirtos PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

Įsigytų prekių apmokestinamosios vertės pirkėjas nedeklaruoja jokiame deklaracijos laukelyje.

 

 1. Įmonė pardavė prekes kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui, prekės išgabentos į kitą valstybę narę, Įmonė, parduodama prekes, pritaikė 0 proc. PVM tarifą pagal PVM įstatymo 49 straipsnį. Pirkėjo pageidavimu PVM sąskaitoje faktūroje atskirai išskyrė vežimo paslaugų vertę. Kaip toks sandoris turi būti fiksuojamas pildant:
 2. a) Pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją (forma FR0600)?
 3. b) Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitą (forma FR0564)?

 

 1. a) Kadangi vadovaujantis PVM įstatymo nuostatomis į prekių apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiamos pirkėjui tenkančios transportavimo išlaidos, todėl pildant PVM deklaraciją į 18 laukelį („ES PVM mokėtojams patiektos prekės (0 proc.)“) turi būti įrašyta bendra PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma;
 2. b) Analogiškai, pildant Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitą (forma FR0564), ši bendra suma kaip ES PVM mokėtojui patiektų prekių apmokestinamoji vertė turi būti įtraukta į ataskaitos 13 laukelį („Prekių vertė“).

 

 1. Bendrovė iš kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravusio PVM mokėtojo įsigijo prekių, kurias atsigabeno į Lietuvą. Pardavėjas savo išrašytame apskaitos dokumente atskirai išskyrė vežimo paslaugas. Kuriuose PVM deklaracijos laukeliuose turi būti deklaruojama įsigytų prekių bei paslaugų vertė bei priskaičiuotas pardavimo PVM?

Kadangi pagal PVM įstatymo nuostatas į prekių apmokestinamąją vertę visais atvejais turi būti įtraukiama vežimo paslaugų vertė, tai vadovaujantis šiomis nuostatomis pildant PVM deklaraciją šis prekių įsigijimas nurodomas:

o         21 laukelyje („Iš ES įsigytos prekės“) nurodoma prekių vertė (įskaitant vežimo paslaugas);

o         34 laukelyje („Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM“) nurodomas apskaičiuotas pardavimo PVM (nuo 21 laukelyje nurodytos bendros prekių bei vežimo paslaugų vertės);

o         25 laukelyje („Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“) pridedamas šis apskaičiuotas pardavimo PVM;

o         35 laukelyje („Atskaitomas PVM“) pridedamas šis apskaičiuotas pardavimo PVM, jei įsigytos prekės yra skirtos PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

 1. Bendrovė suteikė konsultacines paslaugas Rusijos įmonei (apmokestinamajam asmeniui), kurios pagal PVM įstatymo 13 str. 2 dalies nuostatas nėra laikomos PVM objektu Lietuvoje. Kaip šios paslaugos deklaruojamos mėnesinėje PVM deklaracijoje bei Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitoje (forma FR0564)?

Pildant mėnesinę PVM deklaraciją (forma FR0600) šių suteiktų paslaugų vertė turi būti įtraukiama į 20 laukelį („Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)“). Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitoje (forma FR0564) šių suteiktų paslaugų vertė nedeklaruojama, kadangi į šią ataskaitą įtraukiama tik kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektos prekės ir (arba) suteiktos paslaugos.

 

 1. Bendrovė įsigijo reklamos paslaugą iš Airijoje registruoto PVM mokėtojo, šių paslaugų teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 str. 2 dalies nuostatas laikoma Lietuva. Kaip šios paslaugos deklaruojamos mėnesinėje PVM deklaracijoje bei Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitoje (forma FR0564)?

Pirkėjas, kuriam yra prievolė priskaičiuoti pardavimo PVM už įsigytas paslaugas pagal PVM įstatymo 95 straipsnio nuostatas, šių paslaugų vertę bei apskaičiuotą pardavimo PVM deklaruoja šiuose laukeliuose:

o         23 laukelyje („Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos“) nurodoma paslaugų vertė;

o         24 laukelyje („Iš jų: įsigytos iš PVM mokėtojų“) taip pat nurodoma paslaugų vertė, kadangi šias paslaugas teikė kitoje ES valstybėje narėje registruotas PVM mokėtojas;

o         32 laukelyje („Pardavimo PVM (95 str. nustatytais atvejais)“) nurodomas apskaičiuotas pardavimo PVM (nuo 23 laukelyje nurodytos paslaugų vertės;

o         25 laukelyje („Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“) pridedamas šis apskaičiuotas pardavimo PVM;

o         35 laukelyje („Atskaitomas PVM“) pridedamas šis apskaičiuotas pardavimo PVM, jei įsigytos paslaugos yra skirtos PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitoje (forma FR0564) deklaruojama tik kitose ES valstybėse narėse įsiregistravusiems PVM mokėtojams patiektos prekės ir (arba) suteiktos paslaugos, todėl iš kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų įsigytų paslaugų vertė šioje ataskaitoje nedeklaruojama.

 

 1. Ar pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos (forma FR0600) 20 laukelyje („Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)“) nurodyta suma privalo sutapti su Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos (forma FR0564) 18 laukelio („Paslaugų vertė“) suma?

 

Neprivalo, kadangi PVM deklaracijoje nurodoma ne tik kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams suteiktos paslaugos, bet ir už EB ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims teikiamos paslaugos, kurios nėra įtraukiamos į Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitą.

 

 1. Bendrovė suteikė vežimo paslaugą kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravusiam PVM mokėtojui, prekės vežtos maršrutu Lietuva – Rusija (prekėms įforminta eksporto procedūra). Kaip šios paslaugos deklaruojamos mėnesinėje PVM deklaracijoje bei Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitoje (forma FR0564)?

 

Pildant mėnesinę PVM deklaraciją (forma FR0600) šių suteiktų vežimo paslaugų apmokestinamoji vertė turi būti įtraukiama į 20 laukelį („Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)“). Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitoje (forma FR0564) šių suteiktų paslaugų vertė nedeklaruojama, kadangi vadovaujantis šios ataskaitos pildymo taisyklėmis į šią ataskaitą traukiamos tik tokios paslaugos kurių teikimo vieta remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, yra kita valstybė narė (pagal nuostatas tolygias PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies  1 punkto nuostatoms), išskyrus paslaugas, kurios toje kitoje valstybėje narėje yra apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą.

 

 1. Bendrovė nori patikslinti 2007 metų gegužės mėnesio PVM deklaraciją. Kurios versijos formą ši bendrovė turėtų naudoti (01 ar 02)?

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. VA-102 redakcija patvirtinta formos FR0600 02 versija nuo 2010 sausio 26 d. naudojama tiek teikiant pirmines 2010 ar ankstesnių kalendorinių metų mokestinių laikotarpių PVM deklaracijas, tiek tikslinant šiais laikotarpiais pateiktas deklaracijas. Todėl bendrovė, norėdama patikslinti jau pateiktą 2007 metų gegužės mėnesio PVM deklaraciją, turi naudoti naują PVM deklaracijos versiją (02).

VMI primena, kad daugiau informacijos galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.ltarba paskambinus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

 

Apie Valstybinę mokesčių inspekciją:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), vykdydama įstatymų jai pavestas funkcijas, yra atsakinga už 23 mokesčių administravimą, iš jų pagrindiniai – pelno mokestis, pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizo mokestis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos  sistemą sudaro biudžetinės įstaigos:  centrinis mokesčių administratorius – VMI ir vietos mokesčių administratoriai  – apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

VMI teikia paslaugas ir konsultacijas visais mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais, rengia mokesčių įstatymų komentarus, mokesčių deklaracijas ir jų užpildymo taisykles, vykdo mokesčių mokėtojų kontrolę, išieško laiku nesumokėtus mokesčius, grąžina pajamų mokesčio permokas, atlieka kitas įstatymų numatytas funkcijas. VMI veikia elektroninio deklaravimo sistema, leidžianti šalies mokesčių mokėtojams internetu pildyti ir pateikti deklaracijas, taip pat teikiama daug kitų elektroninių paslaugų. Lietuvos gyventojams ir įmonėms trumpuoju telefonu 1882 Mokesčių informacijos centras teikia konsultacijas gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto, pelno ir socialinio mokesčių, pajamų ir turto deklaravimo klausimais,  teikia informaciją apie mokestinių procedūrų vykdymą ir bendrąją informaciją apie VMI.

Daugiau galima sužinoti interneto svetainėje www.vmi.lt.