Už kurį laikotarpį gali būti tikslinama PVM deklaracija?

PVM mokėtojas turi teisę patikslinti PVM deklaraciją ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus.

PVM deklaracijos tikslinimas:

Jeigu po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo per tą mokestinį laikotarpį padarytas klaidas, dėl kurių buvo sumažinta mokėtina į biudžetą (padidinta grąžintina iš biudžeto) PVM suma, arba klaidas, susijusias su prekių ar paslaugų tiekimu į kitas valstybes nares arba prekių ar paslaugų įsigijimu iš kitų valstybių narių, jis turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaraciją.

Patikslintoje PVM deklaracijoje ,,X“ ženklu turi būti pažymėtas PVM deklaracijos 8 laukelio langelis ,,Patikslinta“.

Patikslintoje PVM deklaracijoje turi būti įrašomi visi (t. y. ne tik tikslinamieji) atitinkamai PVM deklaracijoje nurodytini duomenys, o mokestinis laikotarpis toks, koks buvo nurodytas pateiktoje ir priimtoje tikslinamoje PVM deklaracijoje.

Jeigu pastebėtos kitos, nei aukščiau nurodytos, klaidos, jos gali būti ištaisytos (patikslintos) to mokestinio laikotarpio, per kurį paaiškėjo, PVM deklaracijoje.