DNSB ir kitų bendrijų steigimas

DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJA – privatusis, ribotos civilinės atsakomybės, ne pelno siekiantis juridinis asmuo. Bendrija įgyvendina patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su bendro naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Vadinasi, DNSB steigimas – tai vienas iš būdų patalpų, esančių daugiabučiame name, savininkams realizuoti teisės aktuose nustatytas teises susitarti dėl bendrosios nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo.

DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS STEIGIMAS

Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo tvarką reglamentuoja LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas bei LR Civilinis kodeksas. Bendrijos steigimo iniciatyvos teisė turi kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas ar jų grupė, taip pat savivaldybės administracijos direktorius ar už namo priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga, organizacija. Formaliai daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo procedūra nedaug skiriasi nuo kitų juridinių asmenų steigimo procedūrų – sudaromas steigimo sandoris, parengiami steigimo dokumentai ir atliekami kiti nustatyti veiksmai, dokumentai ir juos pasirašiusiųjų asmenų parašai tvirtinami notariškai bei vykdoma registracija Juridinių asmenų registre. Tačiau paminėtina, jog įstatymų leidėjas šiuo atveju įtvirtina keletą papildomų saugiklių patalpų savininkams ir tai paprastai apsunkina ir prailgina steigimo procedūrą. Pavyzdžiui, apie šaukiamą steigiamąjį susirinkimą steigimo iniciatorius ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos viešai praneša visiems namo patalpų savininkams ir raštu – savivaldybės administracijos direktoriui ir už namo priežiūrą atsakingai įmonei, įstaigai, organizacijai, kartu pateikdamas darbotvarkė ir bendrijos įstatų projektą.