Asociacijos, klubo steigimas

Asociacija – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridis asmuo, kurio tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos steigimą reglamentuoja LR Asociacijų įstatymas bei LR Civilinis kodeksas.

Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys. Asociacija įgyja civilines teises, priima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Asociacijoje turi būti visuotinis narių susirinkimas ar kitas organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, ansamblėja) turintis visas ar daliį visuotinio susirinkimo teisių. Asociacijoje turi būti valdymo organas (vienasmenis ar (ir) kolegialus), kuris vekia asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius asociacijos vardu. Už asociacijos nario veiklą valdymo organuose jos nariui gali būti atlyginama.

Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams ir reikalinga jos veiklos tikslams pasiekti. Asociacijos įstatuose turi būti aiškiai ir išsamiai apibūdinti veiklos tikslai, nurodant veiklos sritis ir rūšis. Asociacija registruojama kai sudaryta steigimo sutartis, sušauktas steigiamasis susirinkimas, priimti asociacijos įstatai ir sudarytas bent vienas valdymo organas. Įstatus pasirašiusių asmenų parašų tikrumas notaro netvirtinamas. Asociacija registruojama juridinių asmenų registre po to, kai notaras patvirtina steigimo dokumentų atitiktį įstatymo reikalavimams ir faktą , kad Asociaciją registruoti galima. Asociacija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Jei ketinate steigti asociaciją mes Jums tikrai galime padėti:

1. Parengiame asocijacijų steigimo sutartis;

2. Parengiame asociacijos įstatus;

3. Pagal visus reikalavimus užpildome JAR formas;

4. Registrų centre rezervuojame laikinus asociacijų pavadinimus;

5. Asociacijos steigimo dokumentus pateikiame tvirtinti notarui;

6. Patvirtintus dokumentus priduodame Registrų centrui;

7. Paimame įregistruotos asociacijos pažymėjimą;

8. Už steigimo dokumentų parengimą išrašome sąskaitas faktūras.